« | Portada | »

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 25-10-13. ACTA ASSEMBLEA 7-09-13

Per Saudites d'Ontinyent | 19 d'octubre de 2013

Estimat comparsista:
Per la present i en compliment d’allò previst a l’article 22º del Reglament de la comparsa, em complau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària de la Comparsa Saudites, que tindrà lloc el proper 25 d’octubre (divendres) a les 20:30 hores en primera convocatoria i 21:00 hores en segona, a la seu de comparsa (carrer de Tomás Valls, número 11), amb el següent:
PUNT ÚNIC DE L’ORDRE DEL DIA
Elecció de President de la comparsa per al període 2013-2016.
Amb aquest motiu, rep una cordial salutació.
Ontinyent, 18 d’octubre de 2013
El president
Roberto Sanz Llopis

 

Tot seguit es reprodueix

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA COMPARSA SAUDITES D’ONTINYENT EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2013.

A Ontinyent, a les 20:00 hores del dia 7 de setembre de 2013, i a la seu social, carrer Tomás Valls, número 11 d’Ontinyent, se celebra Assemblea General Extraordinària de la Comparsa Saudites, en segona convocatòria, amb l’assistència de membres suficients, baix la presidència de Roberto Sanz Llopis i d’acord amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Liquidació de l’exercici 2012-2013.
3.- Presentació Primer Tro 2013-2014.
4.- Presentació de candidatures i elecció de President 2013-2016.
5.- Proposta de modificació de les quotes per al proper exercici
6.- Precs i preguntes.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Com que l’acta de l’assemblea anterior fa referència a la modificació del reglament de la comparsa, en concret de l’article 43º, i no conté cap altre acord, es demana la dispensa de la seua lectura, que és concedida, quedant per tant aprovada l’acta anterior i a disposició dels comparsistes que vulguen llegir-la.
2.-LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2012-2013
Per part de l’administrador José Vicente Gil, es procedeix a donar lectura de la liquidació de la gestió econòmica de la comparsa, i a continuació per part del tresorer del 1ª Tro, Enrique Belda, es dona lectura a la gestió econòmica ordinària de l’exercici que finalitza. Ambdues liquidacions queden aprovades per unanimitat, quedn constància que ha quedat un romanent de 9.334,72 euros, per al proper exercici. El detall de les liquidacions que inclou també la situació patrimonial queda unida a la present acta.
Abans de passar al següent punt, Andrés Ferrero, dirigeix a l’assemblea unes paraules d’acomiadament del càrrec de Primer Tro. Així mateix Paula i Arantxa Vidal, que han ostentant els càrrecs d’Ambaixadora i Banderera de 2013, dirigeixen a l’assemblea unes paraules d’acomiadament del càrrec i agraïment per la col·laboració que la comparsa els ha prestat en tot moment, per a dur endavant el càrrec.
3.-PRESENTACIÓ DE PRIMER TRO 2013-2014.
Queden nomenats per a l’exercici de 2013-2014, els següents càrrecs:
Primer Tro: AMADOR MARTÍNEZ SANCHIS
Secretari: LUIS LACUEVA REVERT
Tresorer: SERGI BELDA REVERT
Representant a la Societat de Festers: ANGEL TORREGROSA SANCHIS
4.-PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I ELECCIO DE PRESIDENT 2013-2016.
En compliment d’allò previst a l’article 22 del reglament de la comparsa, respecte de l’elecció de president, i com que no s’ha presentat cap candidatura, es proposa a l’assemblea que, en la primera junta que convoque el primer tro, es constituisca la comissió gestora que funcionarà fins el nomenament d’un nou president, atenent al compliment d’allò previst a l’article 22, esmentat abans.
5.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE QUOTES PER AL PROPER EXERCICI. Atenent a la demanda que diversos comparsistes han fet en assemblees anteriors respecte de la necessitat de realitzar una adaptació de les quotes anuals a la nova situació econòmica actual, marcada principalment per la idea de abaratir-les amb la finalitat de propiciar i afavorir la captació de nous membres, i principalment per mantenir el nombre que actualment tenim.
A l’efecte, al llarg de l’any 2013, un grup de comparsistes de diverses esquadres, han estudiat diverses possibilitats per tal de donar-li forma a possibles propostes de nous tipus de quotes i contraprestacions, el resultat d’eixe treball consensuat en este grup, es presenta a l’assemblea en forma de proposta per a la modificació de las quotes.
Enrique Martí, en nom de les persones que ha treballat este assumpte, fa una exposició de les propostes indicades, esperant que l’assemblea es manifeste al respecte, bàsicament les propostes són les següents: Proposta a): Quedar-se amb la quota actual Proposta b): Rebaixar la quota fins 450 euros (aprox). La reducció principal vindria donada per l’abaratiment dels sopars de carrer, final de mes i vestit de l’alardo. Augmentar la de mitja quota creant una quota reduïda de 300 euros (aprox), que li donaria dret al mateix que té actualment el de mitja quota més poder posar-se la gel·laba i el dinar del dilluns de les ambaixades
Proposta c): Quota completa única de 300 euros (aprox). S’elimina principalment tota la rebosteria a càrrec de la comparsa, passa tota a tiquet a càrrec de cadascú; es rebaixa el preu de la disfressa de l’alardo i la carrossa de l’entrada infantil a càrrec de qui puje.
Explicades i debatudes les propostes, es proposa una votació, respecte de quina de les tres opcions seria la més convenient per al proper exercici, a l’efecte, és realitza una votació nominal, quedant el següent resultat:
A favor de la proposta a): 27 vots
A favor de la proposta b): 38 vots
A favor de la proposta c): 8 vots
Abstencions: 1 vot
Així l’acord de l’assemblea es que les quotes estiguen dins de l’opció b), no obstant en esta assemblea a hores d’ara, no pot fixar-se una quota exacta, ja que no es coneixen quines seran les altes o baixes, per això es delega en la nova junta de govern per a que treballe el nou pressupost en base a l’acord press, de reducció de quota, comprometent-se el nou primer tro a treballar també en eixe sentit. Així mateix s’acorda que a la primera assemblea que siga possible, es faran les modificacions al reglament de la comparsa, en allò referent a la mitja quota.
I sense assumptes que tractar, es dona per finalitzada la sessió a les 21:30 hores.
Roberto Sanz llopis Jose Vte. Gil Penadés
President Administrador

Temes: Notícies | Comentaris tancats a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 25-10-13. ACTA ASSEMBLEA 7-09-13

Els Comentaris estan tancats.