« | Portada | »

creua

Per Administrador | 31 d'agost de 2010

Vos passe el menú del Cugol per al dia de la creua,recordar que cada component ha d’ingressar 14€ al nº de conter de la comparsa,si és possible abans del divendres dia 03/09/10,per a poder avisar al Cugol,si el feu l’ingres per penyes intentarem fer taules per penyes,si feu l’ingres per separat podeu enviar-me el nº de components per penyes.

Recordar que el dia de la creua, entren en vigor els nous estatuts,vos  passe els dos articles que fan menció a l’elecció de president i d’ambaixador i banderer,les candidatures me les podeu enviar al meu correu,per a tindre constància de les candidatures,el termini és fins a 24 hores abans del dia de la creua.

CAPÍTOL II.- EL PRESIDENT

Article 22.- Podrà accedir a l’elecció de president qualsevol saudita que tinga una antiguitat mínima de cinc anys i siga major de 22 anys; en el cas que no es presente ningú podran participar en el procés els majors de 18 anys. El candidat presentarà a la junta de govern la seua candidatura amb 24 hores d’antelació com a mínim a la celebració de l’assemblea general. Una vegada constituïda vàlidament, es presentarà la llista de candidats i es procedirà a la votació que serà per escrit i secreta.

Serà nomenat president el candidat que major nombre de vots obtinga. En cas d’un empat, es repetirà la votació.

Si hi haguera sols un candidat, la votació es faria mitjançant una papereta que diga sí o no. Serà elegit president quan el nombre de vots afirmatius supere els negatius.

En cas que en la votació el nombre de vots negatius siga superior als positius o no es presentara cap candidat, es crearà una comissió gestora composta per un membre de cadascuna de les esquadres. En ella actuarà com a president el primer tro de l´exercici precedent que nomenarà els càrrecs corresponents. Assumirà les funcions de la presidència i consensuarà una candidatura per al càrrec de president, que haurà de ser ratificat per l’assemblea general.

La duració del càrrec de president serà de tres anys.

CAPÍTOL ÚNIC. – ELECCIÓ DE CAPITÀ, AMBAIXADOR, BANDERER I PORTAGUIONS

Article 55.- L’elecció dels càrrecs se celebrarà dos anys abans que la comparsa els ostente, sempre que es presenten candidats. En cas de no haver-los, s’elegiran necessàriament el mateix any. Per a l’elecció dels tres càrrecs s’utilitzarà el mateix sistema

Article 56.- Podran accedir als càrrecs tots el saudites que siguen majors de 22 anys i que estiguen cotitzant a la comparsa el 100% de la seua quota durant els tres anys anteriors al desenvolupament del càrrec.

Les candidatures seran lliures i el límit de presentació serà de vint-i-quatre hores abans de l’elecció, que es realitzarà, el dia de la Creuà.

Si hi ha mes d’un candidat, es procedirà a la votació. Serà elegit qui obtinga més vots a favor. En el cas de l’elecció d’Ambaixador si hi ha més d’un candidat tindrà preferència aquell que tinga voluntat de recitar l’ambaixada. També en aquest cas tindrà preferència qui presente els dos càrrecs de la mateixa esquadra.

En cas de no presentar-se cap candidat als càrrecs, i que la comparsa oferira una subvenció, s’efectuarà un sorteig entre tots el membres majors de 22 anys. En el cas que no es continue presentant cap candidat als càrrecs, la comparsa ampliara el sorteig per a capità i ambaixador als majors de 18 anys i per a banderer als majors de 14 anys. La persona elegida podrà renunciar voluntàriament al càrrec, per tant el sorteig continuarà fins que algun component l’accepte.

Temes: Notícies | Comentaris tancats a creua

Els Comentaris estan tancats.